เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 46 ชั่วโมง 16 นาที
มีทั้งหมด 106 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 135 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

BS1402 TCAS 2 ตีแตกโจทย์เข้มวิชาสามัญ (สำหรับสอบวิชาสามัญและโอเนต)

โจทย์จริงวิชาสามัญและ O-NET ครบทุกสาระ + สรุป concept แบบกระชับ

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 4,200 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

   คอร์สนี้ครูเบียร์จัดเต็มด้วยโจทย์จริงวิชาสามัญและโอเนต รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ตรงตาม trend ในการออกข้อสอบของ สทศ. ในปัจจุบัน 
   เน้นทำโจทย์จริง ทีละเรื่อง ทีละข้อ วิเคราะห์โจทย์ ทบทวน Concept แบบกระชับๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน
   1. ปฐมบท : เป็นโจทย์จริงโจทย์เข้มทุกข้อ ทบทวนเนื้อหาแบบกระชับ
       ฝึกคิดวิเคราะห์ตีโจทย์ให้แตก รวมข้อสอบจริง 900 ข้อ
       - เป็นข้อสอบจริงวิชาสามัญ 5 ชุด (2555-2559)
       - ข้อสอบโอเนต ม.6 6 ชุด (2556-2561)
       - โจทย์ A-NET จริงปรับเป็น 5 ข้อเลือก
       - ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ม.4-5-6 ครบทั้ง 5 สาระ
       - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 180 ข้อ 
       - สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 184 ข้อ
       - สาระเศรษฐศาสตร์ 178 ข้อ
       - สาระประวัติศาสตร์ 178 ข้อ
       - สาระภูมิศาสตร์ 180 ข้อ

   2. ปัจฉิมบท : เฉลยพร้อมเก็งข้อสอบวิชาสามัญชุดจริงครบทุกข้อ
       - ฉบับ 2560 สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2559
       - ฉบับ 2561 สอบวันที่ 17 มีนาคม 2561

ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 1 FREE 1.00.20 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 2 8.40 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 3 1.05.03 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 4 40.36 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 5 17.08 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 6 5.01 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 7 14.38 นาที  
ข้อ 11-12 8.53 นาที  
ข้อ 13-19 19.18 นาที  
ข้อ 20-30 34.17 นาที  
ข้อ 31-41 38.11 นาที  
ข้อ 42-43 6.07 นาที  
ข้อ 44-49 18.32 นาที  
ข้อ 50-56 23.06 นาที  
ข้อ 57-59 59.38 นาที  
ข้อ 60-64 36.01 นาที  
ข้อ 65-81 46.08 นาที  
ข้อ 82-90 16.47 นาที  
ข้อ 91-99 35.20 นาที  
ข้อ 100-109 30.04 นาที  
ข้อ 110-121 26.16 นาที  
ข้อ 122-135 40.00 นาที  
ข้อ 136-143 22.32 นาที  
ข้อ 144-154 18.29 นาที  
7.มนุษย์กับสังคม ข้อ 181-184 13.18 นาที  
8.วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ข้อ 185-197 40.02 นาที  
9.โครงสร้างทางสังคม ข้อ 198-199 10.32 นาที  
10.การจัดระเบียบทางสังคม ข้อ 200-207 19.33 นาที  
11.ลักษณะสังคมไทยและปัญหาสังคม ข้อ 208-212 11.08 นาที  
12.ความหมาย องค์ประกอบและการแบ่งประเภทของรัฐ ข้อ 213-219 15.44 นาที  
13.ระบอบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ข้อ 220-228 24.14 นาที  
14.หน้าที่พลเมือง สิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง ข้อ 229-244 22.11 นาที  
15.ระบอบรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองไทย ข้อ 245-258 44.47 นาที  
16.สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของพลเมืองในรัฐธรรมนูญ ข้อ 259-262 11.59 นาที  
17.อำนาจนิติบัญญัติ ข้อ 263-265 14.52 นาที  
18.อำนาจบริหาร ข้อ 266-271 12.44 นาที  
19.อำนาจตุลาการ ข้อ 272-276 16.03 นาที  
20-23.การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ข้อ 277-289 23.15 นาที  
24-25.ความหมาย ระบบกฎหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมาย ข้อ 290-299 24.21 นาที  
26.ที่มาและลำดับศักดิ์ของกฎหมาย ข้อ 300-302 8.10 นาที  
27.กฎหมายแพ่ง ข้อ 303-325 50.23 นาที  
28.กฎหมายพาณิชย์ ข้อ 326-341 39.15 นาที  
29.กฎหมายอาญา ข้อ 342-356 30.12 นาที  
30-31.กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ กระบวนการยุติธรรม ข้อ 357-364 11.01 นาที  
32-33.ความหมายและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ข้อ 365-367 10.18 นาที  
34.ระบบเศรษฐกิจ ข้อ 368-376 20.23 นาที  
35.ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรแบบผสมผสาน ข้อ 377-394 29.56 นาที  
36.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ข้อ 395-407 32.11 นาที  
37.กลไกราคา ข้อ 408-427 57.17 นาที  
38.การแทรกแซงกลไกราคาโดยรัฐ ข้อ 428-435 24.58 นาที  
39-40-41.การเงิน สถาบันการเงิน การธนาคาร สหกรณ์ ข้อ 436-450 21.30 นาที  
42-43.การคลังและการบริหารเศรษฐกิจภาครัฐบาล ปัญหาเศรษฐกิจระดับชุมชน ข้อ 451-461 18.47 นาที  
44.ปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศและนโยบายการแก้ปัญหา 1 ข้อ 462-470 36.25 นาที  
44.ปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศและนโยบายการแก้ปัญหา 2 ข้อ 471-487 37.07 นาที  
45-46.การพัฒนาและคววามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อ 488-502 27.08 นาที  
47.เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ข้อ 503-515 16.15 นาที  
48.การเงินและดุลชำระเงินระหว่างประเทศ ข้อ 516-521 17.55 นาที  
49.การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ข้อ 522-542 19.33 นาที  
50-51.ความหมาย ความสำคัญ เวลากับประวัติศาสตร์ ข้อ 543-548 10.32 นาที  
52.หลักฐาน และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ข้อ 549-555 12.29 นาที  
54.การแบ่งยุคสมัยและพัฒนาการยุคก่อนประวัติศาสตร์ตะวันตก ข้อ 556-563 18.27 นาที  
55.พัฒนาการอารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ ข้อ 564-576 30.15 นาที  
56.พัฒนาการอารยธรรมตะวันตกสมัยกลาง ข้อ 577-580 16.38 นาที  
57.พัฒนาการอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ 1 ข้อ 581-586 28.05 นาที  
57.พัฒนาการอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ 2 ข้อ 587-598 39.10 นาที  
57.พัฒนาการอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ 3 ข้อ 599-609 29.48 นาที  
57.พัฒนาการอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ 4 ข้อ 610-619 22.03 นาที  
58-59.พัฒนาการอารยธรรมตะวันตกสมัยปัจจุบัน หรือร่วมสมัย ประวัติศาสตร์โลกใหม่ ข้อ 620-628 18.46 นาที  
60-61-62-63-64.อินเดีย จีน ญี่ปุ่น มุสลิม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อ 629-644 39.51 นาที  
65-66-67-68.ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยาและธนบุรี ข้อ 645-654 28.41 นาที  
69.ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 1 ข้อ 655-681 52.06 นาที  
69.ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 2 ข้อ 682-694 21.51 นาที  
70-71.ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิทยาการ บุคคลสำคัญ ข้อ 695-708 19.29 นาที  
53.ผลงานการสร้างสรรค์ทางอารยธรรมเปรียบเทียบ ข้อ 709-720 12.15 นาที  
72.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ ข้อ 721-722 5.49 นาที  
73.แผนที่และทฤษฏีการอ่านแผนที่ ข้อ 723-729 20.37 นาที  
74.เครื่องมือและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1 ข้อ 730-736 18.40 นาที  
74.เครื่องมือและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 2 ข้อ 737-746 21.07 นาที  
75.ภูมิศาสตร์กายภาพโลก ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ ข้อ 747-758 35.14 นาที  
75.ภูมิศาสตร์กายภาพโลก ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ข้อ 759-769 30.32 นาที  
76.ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ธรณีวิทยา ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ ข้อ 770-784 37.41 นาที  
76.ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ข้อ 785-800 33.35 นาที  
77.วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 801-832 48.06 นาที  
78.การจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทฤษฏี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้อ 833-859 41.05 นาที  
79-80.หน่วยงาน องค์กรและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ระดับสากล ข้อ 857-876 19.02 นาที  
81.วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ข้อ 877-894 22.24 นาที  
เฉลยสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ข้อ 1 14.38 นาที  
เฉลยสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ข้อ 2-9 46.40 นาที  
เฉลยสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ข้อ 10 19.12 นาที  
เฉลยสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ข้อ 11 3.21 นาที  
เฉลยสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ข้อ 12-20 46.48 นาที  
เฉลยสาระเศรษฐศาสตร์ ข้อ 21-25 42.42 นาที  
เฉลยสาระเศรษฐศาสตร์ ข้อ 26-30 46.55 นาที  
เฉลยสาระประวัติศาสตร์ ข้อ 31-34 25.32 นาที  
เฉลยสาระประวัติศาสตร์ ข้อ 35-40 52.46 นาที  
เฉลยสาระภูมิศาสตร์ ข้อ 41-44 22.45 นาที  
เฉลยสาระภูมิศาสตร์ ข้อ 45-50 21.52 นาที  
เฉาะ สังคมวิชาสามัญโค้งสุดท้ายกับครูเบียร์ BOOSTUP.pdf
ขั้นตอน 1
ให้น้องๆ ดูคอร์ส รายละเอียดคอร์ส ราคาคอร์ส หรือโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์หรือใบโบรชัวร์

ขั้นตอน 2
น้องๆ สามารถดาวน์โหลด ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์สังคม อ.เบียร์ ได้ในเว็บไซต์ หรือตัดออกจากหลังใบโบรชัวร์
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบนำชำระเงิน

ขั้นตอน 3
เมื่อเลือกคอร์สได้แล้วกรอกรายละเอียดลงใน “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” โดย 1 ใบระบุได้ 1 คอร์สเท่านั้น

ขั้นตอน 4
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีดังต่อไปนี้หรือในใบนำชำระคอร์สเรียนเท่านั้น
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 613-2-19240-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
  ธ. กรุงเทพ 855-001885-0 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามพารากอน
  ธ. กรุงไทย 981-6-68567-1 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
  ธ. ไทยพาณิชย์ 405-277321-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
ขั้นตอน 4.1
ถ้าชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
  • ให้นำ “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” ไปเป็นข้อมูลให้พนักงานธนาคาร เพื่อน้องๆ ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีจะชำระผ่านธนาคารใดให้กาเครื่องหมาย / ไปหน้าเลขที่บัญชีนั้น
  • เมื่อชำระค่าคอร์สเสร็จพนักงานธนาคารจะให้ใบนำชำระและใบฝากเงินคืนกลับมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.2
ถ้าชำระผ่านตู้ ATM ใช้บัญชีโดยจดจากหน้าเว็บไซต์หรือในใบนำชำระคอร์สเรียน โอนเงินเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.3
ถ้าชำระผ่าน App ของธนาคารในมือถือหรือเวบไซต์ธนาคารเมื่อชำระเสร็จให้เก็บรูปหน้าจอที่โอนเงินเสร็จแล้วไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอน 5
นำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบนำชำระคอร์สเรียน สแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ใบ ส่งมาที่
Email : beersocialonline@gmail.com หรือ
Line ID : beersocialonline

ขั้นตอน 6
เข้าไปแจ้งการโอนเงินในเวบไซต์
  • คลิก แจ้งการโอนเงิน ที่ไอคอนคอร์สที่สมัครกรอกรายละเอียดแล้วส่ง
  • คลิก ยืนยันข้อมูล อย่าลืมยืนยันข้อมูลนะคะ
  • ***การกรอกที่อยู่ ทีมงานอาจารย์เบียร์จะส่งหนังสือให้สำหรับคอร์สที่ได้รับหนังสือ น้องๆ ต้องกรอก ชื่อผู้รับ เบอร์โทรผู้รับ ที่อยู่ต้องมี เลขที่บ้าน ถนน ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ครบถ้วนนะจ๊ะ เพราะส่วนใหญ่จะส่งผ่านขนส่ง Kerry Express ที่ไปส่งให้ถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ โดยชื่อผู้รับกับผู้ซื้อคอร์สอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ให้ระบุใส่ชื่อผู้รับลงไปในที่อยู่จัดส่งข้อมูลด้วย เพราะบริษัทขนส่งจะโทรหาผู้รับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นขั้นตอน 7
รอรับ Email การลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และหนังสือใน 2-5 วันทำการ

ขั้นตอน 8
น้องๆ ที่ใจร้อนอยากเรียนเร็วๆ จะมีชีท 2 คาบแรกให้ดาวน์โหลดก่อนเพื่อเรียนรอหนังสือจ้า

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ