เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 27 ชั่วโมง 23 นาที
มีทั้งหมด 59 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

BS1301 BASIC 1 สังคมวิทยา ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา ม.4

BASIC เนื้อหา ม.ปลาย เล่ม 1 สังคมวิทยา ศาสนาสากลเปรียบเทียบและวิชาพระพุทธศาสนา ม.4

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,200 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

เรื่องที่เรียนเป็นสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ในหัวเรื่องสังคมวิทยา และวิชาพระพุทธศาสนา ม.4 ที่เรียนในระดับ ม.ปลาย รวมทั้งวิชาพระพุทธศาสนา ระดับ ม.4 ที่บางโรงเรียนเรียนใน ม.4 เทอม 1 หรือเทอม 2 หรือบางโรงเรียนเรียนทั้ง 2 เทอม 

ข้อสอบในคอร์สนี้เป็นข้อสอบ Entrance O-NET A-NET ย้อนหลังไปประมาณ 30 ปี ทำข้อสอบให้จุใจ วิเคราะห์ข้อสอบให้ละเอียดทุกหัวข้อเลย

คอร์สนี้ยังเป็นพื้นฐานสำหรับน้องๆที่จะสอบตรง ในวิชาเฉพาะคณะด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งมีการจัดสอบในบางมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจัดสอบได้ในระบบ TCAS เพราะข้อสอบกลุ่มนี้ไม่มีในวิชาเฉพาะของ สทศ.

หัวข้อที่เรียน แบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่
ภาคที่ 1 สังคมวิทยา ในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
   1. มนุษย์กับสังคม
   2. วัฒนธรรม
   3. โครงสร้างทางสังคม
   4. การจัดระเบียบทางสังคม
   5. ลักษณะสังคมไทยและปัญหาสังคม

ภาคที่ 2 ศาสนาสากลเปรียบเทียบ ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
   1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
   2. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
   3. พระพุทธศาสนา
   4. ศาสนาคริสต์
   5. ศาสนาอิสลาม
   6. ศาสนาเปรียบเทียบ
  
ภาคที่ 3 วิชาพระพุทธศาสนา ม.4 ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
   1. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
   2. พุทธประวัติ
   3. ชาดก
   4. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
   5. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
   6. พุทธศาสนสุภาษิต
   7. ศาสนพิธี
   8. หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
   9. การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
   10. ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง
   11. พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
  

สับแหลก 1 สังคมวิทยา 1 FREE 1.00.20 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 2 50.48 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 3 1.40.00 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 4 2.01.12 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 5 1.45.02 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 6 1.08.16 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 7 3.56 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 8 57.15 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 9 10.50 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 10 19.54 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 11 1.52.49 นาที  
สับแหลก 1 สังคมวิทยา 12 นาที  
ติวสอบกลางภาค ม.4 เทอม 1 1 1.00.14 นาที  
ติวสอบกลางภาค ม.4 เทอม 1 2 43.53 นาที  
ติวสอบกลางภาค ม.4 เทอม 1 3 1.00.12 นาที  
ติวสอบกลางภาค ม.4 เทอม 1 4 41.10 นาที  
ศาสนาสากล 1 1.00.19 นาที  
ศาสนาสากล 2 47.45 นาที  
ศาสนาสากล 3 1.00.41 นาที  
ศาสนาสากล 4 50.27 นาที  
ศาสนาสากล 5 29.02 นาที  
ศาสนาสากล 6 29.09 นาที  
ศาสนาสากล 7 29.11 นาที  
ศาสนาสากล 8 28.59 นาที  
ศาสนาสากล 9 4.50 นาที  
ศาสนาสากล 10 28.57 นาที  
ศาสนาสากล 11 29.18 นาที  
ศาสนาสากล 12 28.59 นาที  
ศาสนาสากล 13 29.17 นาที  
ศาสนาสากล 14 5.08 นาที  
ศาสนาสากล 15 28.53 นาที  
ศาสนาสากล 16 29.29 นาที  
ศาสนาสากล 17 29.00 นาที  
บทที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 1 นาที  
บทที่ 2 พุทธประวัติ นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 2 นาที  
บทที่ 3 ชาดก นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 3 นาที  
บทที่ 4 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 4 นาที  
บทที่ 5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 5 นาที  
บทที่ 6 พุทธศาสนสุภาษิต นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 6 นาที  
บทที่ 7 ศาสนพิธี นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 7-1 55.19 นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 7-2 นาที  
บทที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 8-1 54.57 นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 8-2 นาที  
บทที่ 9 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 9-1 42.27 นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 9-2 นาที  
บทที่ 10 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 10-1 25.34 นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 10-2 นาที  
บทที่ 11 สัมมนา:พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนา นาที  
เฉลยแบบทดสอบบทที่ 11 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
ขั้นตอน 1
ให้น้องๆ ดูคอร์ส รายละเอียดคอร์ส ราคาคอร์ส หรือโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์หรือใบโบรชัวร์

ขั้นตอน 2
น้องๆ สามารถดาวน์โหลด ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์สังคม อ.เบียร์ ได้ในเว็บไซต์ หรือตัดออกจากหลังใบโบรชัวร์
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบนำชำระเงิน

ขั้นตอน 3
เมื่อเลือกคอร์สได้แล้วกรอกรายละเอียดลงใน “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” โดย 1 ใบระบุได้ 1 คอร์สเท่านั้น

ขั้นตอน 4
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีดังต่อไปนี้หรือในใบนำชำระคอร์สเรียนเท่านั้น
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 613-2-19240-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
  ธ. กรุงเทพ 855-001885-0 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามพารากอน
  ธ. กรุงไทย 981-6-68567-1 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
  ธ. ไทยพาณิชย์ 405-277321-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
ขั้นตอน 4.1
ถ้าชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
  • ให้นำ “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” ไปเป็นข้อมูลให้พนักงานธนาคาร เพื่อน้องๆ ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีจะชำระผ่านธนาคารใดให้กาเครื่องหมาย / ไปหน้าเลขที่บัญชีนั้น
  • เมื่อชำระค่าคอร์สเสร็จพนักงานธนาคารจะให้ใบนำชำระและใบฝากเงินคืนกลับมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.2
ถ้าชำระผ่านตู้ ATM ใช้บัญชีโดยจดจากหน้าเว็บไซต์หรือในใบนำชำระคอร์สเรียน โอนเงินเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.3
ถ้าชำระผ่าน App ของธนาคารในมือถือหรือเวบไซต์ธนาคารเมื่อชำระเสร็จให้เก็บรูปหน้าจอที่โอนเงินเสร็จแล้วไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอน 5
นำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบนำชำระคอร์สเรียน สแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ใบ ส่งมาที่
Email : beersocialonline@gmail.com หรือ
Line ID : beersocialonline

ขั้นตอน 6
เข้าไปแจ้งการโอนเงินในเวบไซต์
  • คลิก แจ้งการโอนเงิน ที่ไอคอนคอร์สที่สมัครกรอกรายละเอียดแล้วส่ง
  • คลิก ยืนยันข้อมูล อย่าลืมยืนยันข้อมูลนะคะ
  • ***การกรอกที่อยู่ ทีมงานอาจารย์เบียร์จะส่งหนังสือให้สำหรับคอร์สที่ได้รับหนังสือ น้องๆ ต้องกรอก ชื่อผู้รับ เบอร์โทรผู้รับ ที่อยู่ต้องมี เลขที่บ้าน ถนน ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ครบถ้วนนะจ๊ะ เพราะส่วนใหญ่จะส่งผ่านขนส่ง Kerry Express ที่ไปส่งให้ถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ โดยชื่อผู้รับกับผู้ซื้อคอร์สอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ให้ระบุใส่ชื่อผู้รับลงไปในที่อยู่จัดส่งข้อมูลด้วย เพราะบริษัทขนส่งจะโทรหาผู้รับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นขั้นตอน 7
รอรับ Email การลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และหนังสือใน 2-5 วันทำการ

ขั้นตอน 8
น้องๆ ที่ใจร้อนอยากเรียนเร็วๆ จะมีชีท 2 คาบแรกให้ดาวน์โหลดก่อนเพื่อเรียนรอหนังสือจ้า

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ