เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 28 ชั่วโมง 16 นาที
มีทั้งหมด 48 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 105 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

BS1232 ม.3 เล่ม 2 วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนาและสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

ติวเข้มสังคม ม.3 เพื่อเกรด 4 แน่นอน เล่ม 1 สาระประวัติศาสตร์ สาระหน้าที่พลเมืองฯ วิชาหน้าที่พลเมืองและวิชาพระพุทธศาสนา สรุปเนื้อหาครบทุกบท พร้อมข้อสอบอย่างเข้ม

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,500 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

คอร์สนี้ครูเบียร์ได้รวบรวมเนื้อหาส่วนสาระภูมิศาสตร์ และวิชาอาเซียนศึกษาระดับ ม.3 โดยคอร์สนี้ได้รวบรวมหัวข้อจากหนังสือหลายสำนักพิมพ์มาก ทั้งวัฒนาพาณิช อักษรเจริญทัศน์ เอมพันธ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ และกรมวิชาการ เพื่อให้น้องๆ เตรียมตัวสอบได้ตรงกับข้อสอบที่โรงเรียนมากที่สุด
หัวข้อนี้ส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะอยู่ในวิชา
1. วิชาประวัติศาสตร์ บางโรงเรียนอาจกำหนดเป็นวิชาเพิ่มเติม เรียนเรื่อง
    1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
    2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและไทย
    3. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
    4. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
    5. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย
    6. การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
    7. ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
    8. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลกยุคโบราณถึงยุคกลาง
    9. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลกยุคใหม่
    10. ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน

2. สาระหน้าที่พลเมืองฯ ในวิชาสังคมศึกษา (วิชาหลัก) เรียนเรื่อง
    1. กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
    2. สิทธิมนุษยชน
    3. วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
    4. สังคมไทย
    5. ระบอบการเมืองการปกครองไทยเปรียบเทียบ

3. วิชาหน้าที่พลเมือง (เป็นวิชาสังคมศึกษาเพิ่มเติม) เรื่องที่เรียนได้แก่
    1. ความเป็นไทย
    2. รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
    3. ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    4. ความปรองดอง สมานฉันท์
    5. ความมีวินัยในตนเอง

4. วิชาพระพุทธศาสนา บางโรงเรียนเรียนรวมในสังคมศึกษาหลัก บางโรงเรียนแยกออกมาเป็นวิชาเพิ่มเติม ชื่อวิชาพระพุทธศาสนาเลย
    1. ประวัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
    2. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
    3. พุทธประวัติ
    4. พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
    5. ชาดก
    6. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
    7. หลักธรรมเพื่อการพัฒนาตนในการทำงานและการมีครอบครัว
    8. พระไตรปิฎก
    9. พุทธศาสนสุภาษิตและคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
    10. หน้าที่ชาวพุทธ
    11. มารยาทชาวพุทธ
    12. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    13. ศาสนพิธี
    14. การบริหารจิต การเจริญปัญญาและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
    15. พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
    16. ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย
    

เส้นเวลาแสดงการแบ่งยุคต่างๆในประวัติศาสตร์ 1 FREE 56.15 นาที  
เส้นเวลาแสดงการแบ่งยุคต่างๆในประวัติศาสตร์ 2 39.06 นาที  
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ FREE 22.49 นาที  
ยุคประวัติศาสตร์ 1.22.04 นาที  
ประวัติศาสตร์โลกตะวันตกยุคโบราณ 11.54 นาที  
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 39.04 นาที  
อารยธรรมอียิปต์ 29.15 นาที  
อารยธรรมกรีก 23.18 นาที  
อารยธรรมโรมัน 55.35 นาที  
ประวัติศาสตร์โลกตะวันตกยุคกลาง 43.38 นาที  
ประวัติศาสตร์โลกตะวันตกยุคใหม่ : ยุคเรอเนสซองค์ 30.05 นาที  
กำเนิดชาติรัฐ 9.59 นาที  
การปฏิรูปศาสนา 10.08 นาที  
การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก 30.33 นาที  
การปฏิวัติทางการค้า 13.15 นาที  
สาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลก 3.03 นาที  
เหตุการณ์ความขัดแย้งสำคัญในสมัยใหม่ : สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 1.03.29 นาที  
องค์การสันนิบาตชาติ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 4.44 นาที  
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 31.00 นาที  
องค์การสหประชาชาติ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 3.48 นาที  
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 1.21.08 นาที  
รูปการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 12.10 นาที  
รูปแบบการปกครองไทยสมัยรัชกาลที่ 5 51.40 นาที  
รูปแบบการปกครองไทยสมัยรัชกาลที่ 6 20.50 นาที  
การวางรากฐานประชาธิปไตย 48.35 นาที  
การปฏิวัติการเปลี่ยนการปกครอง 2475_1 26.30 นาที  
: การปฏิวัติการเปลี่ยนการปกครอง 2475_2 8.37 นาที  
: การปฏิวัติการเปลี่ยนการปกครอง 2475_3 52.28 นาที  
: การปฏิวัติการเปลี่ยนการปกครอง 2475_4 1.11.20 นาที  
พัฒนาการเศรษฐกิจไทย 29.45 นาที  
พัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมไทย 1 13.57 นาที  
พัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมไทย 2 1.01.29 นาที  
แบบฝึกหัด 1 47.50 นาที  
แบบฝึกหัด 2 51.36 นาที  
การเมืองการปกครองไทยสมัยประชาธิปไตย 1 1.01.09 นาที  
การเมืองการปกครองไทยสมัยประชาธิปไตย 2 25.16 นาที  
อำนาจรัฐธรรมนูญ 54.15 นาที  
แบบฝึกหัด 3 38.55 นาที  
ลักษณะสำคัญของกฎหมาย 24.26 นาที  
ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย 11.41 นาที  
แบบฝึกหัด 4 39.58 นาที  
แบบฝึกหัด 5 33.21 นาที  
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2557_1 3.46 นาที  
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2557_2 18.46 นาที  
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2557_3 26.19 นาที  
พระพุทธศาสนา 1 1.30.30 นาที  
พระพุทธศาสนา 2 47.18 นาที  
พระพุทธศาสนา 3 40.00 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
ขั้นตอน 1
ให้น้องๆ ดูคอร์ส รายละเอียดคอร์ส ราคาคอร์ส หรือโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์หรือใบโบรชัวร์

ขั้นตอน 2
น้องๆ สามารถดาวน์โหลด ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์สังคม อ.เบียร์ ได้ในเว็บไซต์ หรือตัดออกจากหลังใบโบรชัวร์
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบนำชำระเงิน

ขั้นตอน 3
เมื่อเลือกคอร์สได้แล้วกรอกรายละเอียดลงใน “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” โดย 1 ใบระบุได้ 1 คอร์สเท่านั้น

ขั้นตอน 4
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีดังต่อไปนี้หรือในใบนำชำระคอร์สเรียนเท่านั้น
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 613-2-19240-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
  ธ. กรุงเทพ 855-001885-0 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามพารากอน
  ธ. กรุงไทย 981-6-68567-1 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
  ธ. ไทยพาณิชย์ 405-277321-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
ขั้นตอน 4.1
ถ้าชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
  • ให้นำ “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” ไปเป็นข้อมูลให้พนักงานธนาคาร เพื่อน้องๆ ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีจะชำระผ่านธนาคารใดให้กาเครื่องหมาย / ไปหน้าเลขที่บัญชีนั้น
  • เมื่อชำระค่าคอร์สเสร็จพนักงานธนาคารจะให้ใบนำชำระและใบฝากเงินคืนกลับมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.2
ถ้าชำระผ่านตู้ ATM ใช้บัญชีโดยจดจากหน้าเว็บไซต์หรือในใบนำชำระคอร์สเรียน โอนเงินเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.3
ถ้าชำระผ่าน App ของธนาคารในมือถือหรือเวบไซต์ธนาคารเมื่อชำระเสร็จให้เก็บรูปหน้าจอที่โอนเงินเสร็จแล้วไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอน 5
นำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบนำชำระคอร์สเรียน สแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ใบ ส่งมาที่
Email : beersocialonline@gmail.com หรือ
Line ID : beersocialonline

ขั้นตอน 6
เข้าไปแจ้งการโอนเงินในเวบไซต์
  • คลิก แจ้งการโอนเงิน ที่ไอคอนคอร์สที่สมัครกรอกรายละเอียดแล้วส่ง
  • คลิก ยืนยันข้อมูล อย่าลืมยืนยันข้อมูลนะคะ
  • ***การกรอกที่อยู่ ทีมงานอาจารย์เบียร์จะส่งหนังสือให้สำหรับคอร์สที่ได้รับหนังสือ น้องๆ ต้องกรอก ชื่อผู้รับ เบอร์โทรผู้รับ ที่อยู่ต้องมี เลขที่บ้าน ถนน ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ครบถ้วนนะจ๊ะ เพราะส่วนใหญ่จะส่งผ่านขนส่ง Kerry Express ที่ไปส่งให้ถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ โดยชื่อผู้รับกับผู้ซื้อคอร์สอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ให้ระบุใส่ชื่อผู้รับลงไปในที่อยู่จัดส่งข้อมูลด้วย เพราะบริษัทขนส่งจะโทรหาผู้รับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นขั้นตอน 7
รอรับ Email การลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และหนังสือใน 2-5 วันทำการ

ขั้นตอน 8
น้องๆ ที่ใจร้อนอยากเรียนเร็วๆ จะมีชีท 2 คาบแรกให้ดาวน์โหลดก่อนเพื่อเรียนรอหนังสือจ้า

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • รีวิว
    สุรวินย์ ไผ่ประเสริฐ