เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 21 ชั่วโมง 58 นาที
มีทั้งหมด 42 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 75 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

BS1222 ม.2 เล่ม 2 สาระเศรษฐศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนาและวิชาหน้าที่พลเมือง

ติวเข้มสังคม ม.2 เพื่อเกรด 4 แน่นอน เล่ม 2 เรียนสาระเศรษฐศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนาและวิชาหน้าที่พลเมือง สรุปเนื้อหาครบทุกบท พร้อมข้อสอบอย่างเข้ม รวม 1,470 ข้อ

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 2,800 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

คอร์สนี้ครูเบียร์ได้รวบรวมเนื้อหาส่วนสาระเศรษฐศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนาและวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับ ม.2 โดยคอร์สนี้ได้รวบรวมหัวข้อจากหนังสือหลายสำนักพิมพ์มาก ทั้งวัฒนาพาณิช อักษรเจริญทัศน์ เอมพันธ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ และกรมวิชาการ เพื่อให้น้องๆ เตรียมตัวสอบได้ตรงกับข้อสอบที่โรงเรียนมากที่สุด
หัวข้อนี้ส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะอยู่ในวิชา
1. วิชาสังคมศึกษา (หลัก) ในสาระเศรษฐศาสตร์
   เรื่องที่สอน
     1) เศรษฐศาสตร์กับการจัดสรรทรัพยากรและราคาสินค้า
     2) การผลิตสินค้าและบริการ
     3) การออมและการลงทุน
     4) เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ
     5) การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
     6) ระบบเศรษฐกิจ
     7) เศรษฐกิจระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย

2. วิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งบางโรงเรียนจะเรียนรวมในวิชาสังคมศึกษา (หลัก)
   เรื่องที่สอน
     1) ประวัติการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน
     2) ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
     3) พุทธประวัติ
     4) พุทธสาวก พุทธสาวิกาและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
     5) ชาดก
     6) พระไตรปิฎก
     7) หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา
     8) พุทธศาสนสุภาษิต
     9) หน้าที่ชาวพุทธ
     10) มารยาทชาวพุทธ
     11) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
     12) ศาสนพิธี
     13) การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
     14) สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนา

3. วิชาหน้าที่พลเมือง (เป็นวิชาเพิ่มเติมที่แยกออกจากวิชาสังคมศึกษา ไม่ใช่
    สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งอยู่ในเล่ม 3)
   เรื่องที่สอน
     1) ความเป็นไทย อยู่อย่างไทย
     2) รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
     3) พระบรมราโชวาทและหลักการทรงงาน
     4) ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
         ทรงเป็นประมุข
     5) ความปรองดอง สมานฉันท์ สันติสุข
     6) การมีวินัยในตนเอง
    

เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 1 1 29.05 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 1 2 29.15 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 1 3 29.07 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 1 4 19.25 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 2 1 29.02 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 2 2 29.12 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 2 3 29.27 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 2 4 23.31 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 3 1 29.05 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 3 2 29.09 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 3 3 29.20 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 3 4 22.28 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 4 1 28.56 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 4 2 29.20 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 4 3 29.22 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 4 4 24.47 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 5 1 28.57 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 5 2 29.23 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 5 3 29.17 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ม.2 แผ่น 5 4 26.30 นาที  
บทที่ 1 ประวัติการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน 1 34.58 นาที  
บทที่ 1 ประวัติการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน 2 23.32 นาที  
บทที่ 1 ประวัติการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน 3 33.27 นาที  
บทที่ 1 ประวัติการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน 4 32.41 นาที  
บทที่ 2 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 1 53.07 นาที  
บทที่ 2 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 2 30.03 นาที  
บทที่ 2 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 3 13.49 นาที  
บทที่ 3 พุทธประวัติ 1 46.15 นาที  
บทที่ 3 พุทธประวัติ 2 22.59 นาที  
บทที่ 4 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 1 นาที  
บทที่ 4 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 2 44.09 นาที  
บทที่ 6 พระไตรปิฎก สรุปเนื้อหา 48.36 นาที  
บทที่ 6 พระไตรปิฎก เฉลยแนวข้อสอบ 24.10 นาที  
บทที่ 7 พระรัตนตรัย อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 37.43 นาที  
บทที่ 7 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 29.43 นาที  
บทที่ 7 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 33.04 นาที  
เฉลยแนวข้อสอบบทที่ 7 ข้อ 1-28 27.52 นาที  
เฉลยแนวข้อสอบบทที่ 7 ข้อ 29-100 42.03 นาที  
001 1222 สังคม ม.2 เล่ม 2 ใบรองปกหน้า 1.pdf
002 1222 สังคม ม.2 เล่ม 2 ใบรองปกหน้า 2.pdf
003 1222 สังคม ม.2 เล่ม 2 สารบัญ.pdf
004 1222-01-01 เศรษฐศาสตร์กับการจัดสรรทรัพยากรและราคาสินค้า.pdf
005 1222-01-02 การผลิตสินค้าและบริการ.pdf
ขั้นตอน 1
ให้น้องๆ ดูคอร์ส รายละเอียดคอร์ส ราคาคอร์ส หรือโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์หรือใบโบรชัวร์

ขั้นตอน 2
น้องๆ สามารถดาวน์โหลด ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์สังคม อ.เบียร์ ได้ในเว็บไซต์ หรือตัดออกจากหลังใบโบรชัวร์
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบนำชำระเงิน

ขั้นตอน 3
เมื่อเลือกคอร์สได้แล้วกรอกรายละเอียดลงใน “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” โดย 1 ใบระบุได้ 1 คอร์สเท่านั้น

ขั้นตอน 4
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีดังต่อไปนี้หรือในใบนำชำระคอร์สเรียนเท่านั้น
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 613-2-19240-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
  ธ. กรุงเทพ 855-001885-0 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามพารากอน
  ธ. กรุงไทย 981-6-68567-1 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
  ธ. ไทยพาณิชย์ 405-277321-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
ขั้นตอน 4.1
ถ้าชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
  • ให้นำ “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” ไปเป็นข้อมูลให้พนักงานธนาคาร เพื่อน้องๆ ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีจะชำระผ่านธนาคารใดให้กาเครื่องหมาย / ไปหน้าเลขที่บัญชีนั้น
  • เมื่อชำระค่าคอร์สเสร็จพนักงานธนาคารจะให้ใบนำชำระและใบฝากเงินคืนกลับมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.2
ถ้าชำระผ่านตู้ ATM ใช้บัญชีโดยจดจากหน้าเว็บไซต์หรือในใบนำชำระคอร์สเรียน โอนเงินเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.3
ถ้าชำระผ่าน App ของธนาคารในมือถือหรือเวบไซต์ธนาคารเมื่อชำระเสร็จให้เก็บรูปหน้าจอที่โอนเงินเสร็จแล้วไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอน 5
นำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบนำชำระคอร์สเรียน สแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ใบ ส่งมาที่
Email : beersocialonline@gmail.com หรือ
Line ID : beersocialonline

ขั้นตอน 6
เข้าไปแจ้งการโอนเงินในเวบไซต์
  • คลิก แจ้งการโอนเงิน ที่ไอคอนคอร์สที่สมัครกรอกรายละเอียดแล้วส่ง
  • คลิก ยืนยันข้อมูล อย่าลืมยืนยันข้อมูลนะคะ
  • ***การกรอกที่อยู่ ทีมงานอาจารย์เบียร์จะส่งหนังสือให้สำหรับคอร์สที่ได้รับหนังสือ น้องๆ ต้องกรอก ชื่อผู้รับ เบอร์โทรผู้รับ ที่อยู่ต้องมี เลขที่บ้าน ถนน ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ครบถ้วนนะจ๊ะ เพราะส่วนใหญ่จะส่งผ่านขนส่ง Kerry Express ที่ไปส่งให้ถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ โดยชื่อผู้รับกับผู้ซื้อคอร์สอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ให้ระบุใส่ชื่อผู้รับลงไปในที่อยู่จัดส่งข้อมูลด้วย เพราะบริษัทขนส่งจะโทรหาผู้รับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นขั้นตอน 7
รอรับ Email การลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และหนังสือใน 2-5 วันทำการ

ขั้นตอน 8
น้องๆ ที่ใจร้อนอยากเรียนเร็วๆ จะมีชีท 2 คาบแรกให้ดาวน์โหลดก่อนเพื่อเรียนรอหนังสือจ้า

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ