เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 720 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 300 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 197 บทเรียน
วิดีโอความยาว 78 ชั่วโมง 27 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

BS1112 ชุดประหยัด 2 เตรียมสอบเข้า ม.1 ทุกคอร์ส (1101 1102 1103 1105 1106 รวม 3 คอร์สเล่มและ 2 คอร์ส Update)

ชุดรวมเล่มสำหรับน้องๆ ป.5 ที่ต้องการเตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนระยะยาว ให้เวลาเรียนมากกว่าชั่วโมงของไฟล์วีดีโอ เกิน 2 เท่า

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 8,900 บาท
แจ้งโอนเงิน

เป็นชุดรวมเล่ม
1. ติวเข้ม ป.6 เล่ม 1
2. ติวเข้ม ป.6 เล่ม 2
3. โจทย์เข้ม เข้า ม.1 (1,000 ข้อ)
4. สรุปข่าวเข้า ม.1 (Update ช่วง ม.ค. ทุกปี)
5. เก็งข้อสอบ Update เข้า ม.1 (Update ช่วง ม.ค. ทุกปี)

ความรู้เบื้องต้นของศาสนา 1 FREE 34.10 นาที  
ความรู้เบื้องต้นของศาสนา 2 14.03 นาที  
ความรู้เบื้องต้นของศาสนา 3 58.53 นาที  
ศาสนาพุทธ พุทธประวัติ 1 27.55 นาที  
ศาสนาพุทธ พุทธประวัติ 2 11.38 นาที  
ศาสนาพุทธ พุทธประวัติ 3 37.34 นาที  
ศาสนาพุทธ สังเวชนียสถาน สถูป และเจดีย์ 10.20 นาที  
ศาสนาพุทธ แบบฝึกหัด 9.48 นาที  
ศาสนาพุทธ หลักธรรมทางพุทธศาสนา 1 45.27 นาที  
ศาสนาพุทธ หลักธรรมทางพุทธศาสนา 2 30.42 นาที  
ศาสนาพุทธ หลักธรรมทางพุทธศาสนา 3 10.02 นาที  
ศาสนาพุทธ หลักธรรมทางพุทธศาสนา 4 7.09 นาที  
ศาสนาพุทธ หลักธรรมทางพุทธศาสนา 5 14.09 นาที  
ศาสนาพุทธ หลักธรรมทางพุทธศาสนา 6 6.36 นาที  
ศาสนาพุทธ หลักธรรมทางพุทธศาสนา 7 9.18 นาที  
ศาสนาพุทธ หลักธรรมทางพุทธศาสนา 8 25.47 นาที  
ศาสนาพุทธ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 13.14 นาที  
ศาสนาพุทธ พระไตรปิฎก 25.04 นาที  
ศาสนาพุทธ พุทธศาสนสุภาษิต 7.02 นาที  
ศาสนาพุทธ หน้าที่ชาวพุทธ 26.59 นาที  
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 1 42.09 นาที  
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 2 14.35 นาที  
ศาสนาคริสต์ 31.00 นาที  
ศาสนาอิสลาม 1 6.32 นาที  
ศาสนาอิสลาม 2 13.42 นาที  
ศาสนาอิสลาม 3 32.43 นาที  
ศาสนาซิกข์ 17.30 นาที  
กฎหมาย 26.06 นาที  
พลเมืองดี: ต้องมีจริยธรรม, คุณธรรม และ ศีลธรรม 20.59 นาที  
พลเมืองดี: ต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณี 2 5.18 นาที  
พลเมืองดี: ต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณี 3 12.04 นาที  
พลเมืองดี: ต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณี 4 22.55 นาที  
พลเมืองดี: ต้องรักษาการปกครองระบอบฯ 1 30.46 นาที  
พลเมืองดี: ต้องรักษาการปกครองระบอบฯ 2 10.00 นาที  
คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดีในระบบฯ 1 16.02 นาที  
คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดีในระบบฯ 2 59.27 นาที  
รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาของไทยตามรัฐธรรมนูญ 1 37.27 นาที  
รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาของไทยตามรัฐธรรมนูญ 2 21.49 นาที  
ฝ่ายนิติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 20.05 นาที  
ฝ่ายนิติ สมาชิกวุฒิสภา 29.53 นาที  
ฝ่ายนิติ การเลือกตั้ง 22.06 นาที  
ฝ่ายบริหาร รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาของไทยตามรัฐธรรมนูญ 13.36 นาที  
ฝ่ายตุลาการ รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญ 27.50 นาที  
สอบ 25.54 นาที  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 36.56 นาที  
ระบบเศรษฐกิจ 27.44 นาที  
แบบฝึกหัด เรื่องระบบเศรษฐกิจ 3.55 นาที  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต 1 14.02 นาที  
แบบฝึกหัด เรื่องการผลิต 27.52 นาที  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต 2 6.26 นาที  
หน่วยเศรษฐกิจ 1 16.15 นาที  
หน่วยเศรษฐกิจ 2 9.44 นาที  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริโภค 36.11 นาที  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน 1 8.33 นาที  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน 2 26.32 นาที  
การเงิน 1 15.06 นาที  
การเงิน 2 22.32 นาที  
การเงิน 3 สถาบันการเงิน 21.24 นาที  
สหกรณ์ 23.13 นาที  
แบบฝึกหัด เรื่องสหกรณ์ 12.38 นาที  
การคลัง 25.44 นาที  
แบบฝึกหัด เรื่องการคลัง 7.44 นาที  
เศรษฐกิจพอเพียง 16.37 นาที  
เนื้อหาเพิ่มเติม เรื่องวันสำคัญ 1 51.11 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 1 FREE 1.28.19 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 2 1.31.10 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 3 1.28.01 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 4 25.32 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 5 56.02 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 6 1.32.35 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 7 1.29.35 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 8 1.24.01 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 9 59.24 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 10 52.39 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 11 31.17 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 12 35.32 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 13 34.11 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 14 22.40 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 15 40.11 นาที  
ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 2 ตอนที่ 16 6.48 นาที  
ข้อ 1-7 23.06 นาที  
ข้อ 8-11 18.22 นาที  
ข้อ 12-23 18.05 นาที  
ข้อ 24-30 23.35 นาที  
ข้อ 31-35 6.54 นาที  
ข้อ 36-38 18.17 นาที  
ข้อ 39-44 23.11 นาที  
ข้อ 39-44 23.11 นาที  
ข้อ 48-54 21.46 นาที  
ข้อ 55-62 21.37 นาที  
ข้อ 63-77 22.06 นาที  
ข้อ 78-91 20.36 นาที  
ข้อ 92-113 22.25 นาที  
ข้อ 114-123 20.28 นาที  
ข้อ 124-143 21.45 นาที  
ข้อ 144-164 20.40 นาที  
ข้อ 165-184 23.07 นาที  
ข้อ 185-199 21.39 นาที  
ข้อ 200-213 20.30 นาที  
ข้อ 214-227 19.35 นาที  
ข้อ 228-252 25.47 นาที  
ข้อ 253-254 22.24 นาที  
ข้อ 255-264 18.39 นาที  
ข้อ 265-268 25.13 นาที  
ข้อ 269-290 23.58 นาที  
ข้อ 291-295 20.57 นาที  
ข้อ 296-301 23.37 นาที  
ข้อ 302-306 21.46 นาที  
ข้อ 307-319 23.53 นาที  
ข้อ 320-327 24.31 นาที  
ข้อ 328-338 23.01 นาที  
ข้อ 339-358 29.18 นาที  
ข้อ 359-371 10.58 นาที  
ข้อ 372-380 20.56 นาที  
ข้อ 381-388 36.59 นาที  
ข้อ 389-393 9.34 นาที  
ข้อ 394-399 21.31 นาที  
ข้อ 400-406 22.53 นาที  
ข้อ 407-410 24.10 นาที  
ข้อ 411-422 23.10 นาที  
ข้อ 423-434 18.26 นาที  
ข้อ 435-446 24.24 นาที  
ข้อ 447-494 33.31 นาที  
ข้อ 495-506 18.30 นาที  
ข้อ 507-515 12.18 นาที  
ข้อ 516-525 14.08 นาที  
ข้อ 526-532 18.49 นาที  
ข้อ 533-540 14.57 นาที  
ข้อ 541-547 25.14 นาที  
ข้อ 548-563 14.12 นาที  
ข้อ 564-570 16.24 นาที  
ข้อ 571-585 23.32 นาที  
ข้อ 586-603 22.32 นาที  
ข้อ 604-622 25.01 นาที  
ข้อ 623-624 25.34 นาที  
ข้อ 625-631 26.34 นาที  
ข้อ 632-639 20.39 นาที  
ข้อ 640-652 15.30 นาที  
ข้อ 653-664 20.46 นาที  
ข้อ 665-683 21.49 นาที  
ข้อ 684-713 23.19 นาที  
ข้อ 714-720 24.06 นาที  
ข้อ 721-727 24.57 นาที  
ข้อ 728-736 22.06 นาที  
ข้อ 737-745 22.15 นาที  
ข้อ 746-757 20.19 นาที  
ข้อ 758-774 19.08 นาที  
ข้อ 775-792 22.08 นาที  
ข้อ 793-806 21.20 นาที  
ข้อ 807-829 29.55 นาที  
เพิ่มเติม 1 23.07 นาที  
เพิ่มเติม 2 13.25 นาที  
เพิ่มเติม 3 20.33 นาที  
เพิ่มเติม 4 16.23 นาที  
เพิ่มเติม 5 18.56 นาที  
เพิ่มเติม 6 13.26 นาที  
เพิ่มเติม 7 18.37 นาที  
เพิ่มเติม 8 20.27 นาที  
เพิ่มเติม 9 22.32 นาที  
เพิ่มเติม 10 26.19 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 1 บทนำ FREE 4.34 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1-4 20.56 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 5-12 21.02 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 13-25 30.36 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 26-31 16.55 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 32-50 17.02 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 1-11 24.26 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 12-20 21.43 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 21-30 21.14 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 31-50 17.18 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 1-3 19.15 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 4-11 23.16 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 12-28 21.23 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 29-50 20.40 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 1-7 13.26 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 8-23 18.38 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 24-50 20.26 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 5 ข้อ 1-24 21.03 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 5 ข้อ 25-31 10.36 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 5 ข้อ 32-50 20.40 นาที  
ทบทวนข่าว-เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 29.02 นาที  
ทบทวนข่าว-เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 29.02 นาที  
ทบทวนข่าว-เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 29.19 นาที  
ทบทวนข่าว-เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 29.21 นาที  
ทบทวนข่าว-เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 9.59 นาที  
ทบทวนข่าว-เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2 รัฐธรรมนูญ 2557 ตอนที่ 1 28.41 นาที  
ทบทวนข่าว-เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2 รัฐธรรมนูญ 2557 ตอนที่ 2 20.10 นาที  
UPDATE ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559-2560 ชุดที่ 3 1 28.47 นาที  
UPDATE ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559-2560 ชุดที่ 3 2 29.15 นาที  
UPDATE ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559-2560 ชุดที่ 3 3 29.23 นาที  
UPDATE ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559-2560 ชุดที่ 3 4 10.59 นาที  
UPDATE ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559-2560 ชุดที่ 4 1 28.52 นาที  
UPDATE ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559-2560 ชุดที่ 4 2 29.17 นาที  
UPDATE ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559-2560 ชุดที่ 4 3 16.43 นาที  
UPDATE ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559-2560 ชุดที่ 5 1 29.01 นาที  
UPDATE ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559-2560 ชุดที่ 5 2 29.09 นาที  
UPDATE ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559-2560 ชุดที่ 5 3 9.07 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
ขั้นตอน 1
ให้น้องๆ ดูคอร์ส รายละเอียดคอร์ส ราคาคอร์ส หรือโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์หรือใบโบรชัวร์

ขั้นตอน 2
น้องๆ สามารถดาวน์โหลด ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์สังคม อ.เบียร์ ได้ในเว็บไซต์ หรือตัดออกจากหลังใบโบรชัวร์
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบนำชำระเงิน

ขั้นตอน 3
เมื่อเลือกคอร์สได้แล้วกรอกรายละเอียดลงใน “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” โดย 1 ใบระบุได้ 1 คอร์สเท่านั้น

ขั้นตอน 4
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีดังต่อไปนี้หรือในใบนำชำระคอร์สเรียนเท่านั้น
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 613-2-19240-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
  ธ. กรุงเทพ 855-001885-0 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามพารากอน
  ธ. กรุงไทย 981-6-68567-1 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
  ธ. ไทยพาณิชย์ 405-277321-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
ขั้นตอน 4.1
ถ้าชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
  • ให้นำ “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” ไปเป็นข้อมูลให้พนักงานธนาคาร เพื่อน้องๆ ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีจะชำระผ่านธนาคารใดให้กาเครื่องหมาย / ไปหน้าเลขที่บัญชีนั้น
  • เมื่อชำระค่าคอร์สเสร็จพนักงานธนาคารจะให้ใบนำชำระและใบฝากเงินคืนกลับมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.2
ถ้าชำระผ่านตู้ ATM ใช้บัญชีโดยจดจากหน้าเว็บไซต์หรือในใบนำชำระคอร์สเรียน โอนเงินเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.3
ถ้าชำระผ่าน App ของธนาคารในมือถือหรือเวบไซต์ธนาคารเมื่อชำระเสร็จให้เก็บรูปหน้าจอที่โอนเงินเสร็จแล้วไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอน 5
นำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบนำชำระคอร์สเรียน สแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ใบ ส่งมาที่
Email : beersocialonline@gmail.com หรือ
Line ID : beersocialonline

ขั้นตอน 6
เข้าไปแจ้งการโอนเงินในเวบไซต์
  • คลิก แจ้งการโอนเงิน ที่ไอคอนคอร์สที่สมัครกรอกรายละเอียดแล้วส่ง
  • คลิก ยืนยันข้อมูล อย่าลืมยืนยันข้อมูลนะคะ
  • ***การกรอกที่อยู่ ทีมงานอาจารย์เบียร์จะส่งหนังสือให้สำหรับคอร์สที่ได้รับหนังสือ น้องๆ ต้องกรอก ชื่อผู้รับ เบอร์โทรผู้รับ ที่อยู่ต้องมี เลขที่บ้าน ถนน ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ครบถ้วนนะจ๊ะ เพราะส่วนใหญ่จะส่งผ่านขนส่ง Kerry Express ที่ไปส่งให้ถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ โดยชื่อผู้รับกับผู้ซื้อคอร์สอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ให้ระบุใส่ชื่อผู้รับลงไปในที่อยู่จัดส่งข้อมูลด้วย เพราะบริษัทขนส่งจะโทรหาผู้รับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นขั้นตอน 7
รอรับ Email การลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และหนังสือใน 2-5 วันทำการ

ขั้นตอน 8
น้องๆ ที่ใจร้อนอยากเรียนเร็วๆ จะมีชีท 2 คาบแรกให้ดาวน์โหลดก่อนเพื่อเรียนรอหนังสือจ้า

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ