เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 30 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 63 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

BS1101 ป.6 เล่ม 1 ศาสนา เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 1 ศาสนา เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,200 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
วิชาพระพุทธศาสนา
สาระเศรษฐศาสตร์
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
วิชาหน้าที่พลเมือง
(รวมเนื้อหาครบถ้วนที่จำเป็นในการสอบเข้า ม.1 ทั้งส่วนของ ป.4 ป.5 และ ป.6 รวมเนื้อหาเกินหลักสูตรไป ม.ต้น เล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมข้อสอบ)

ความรู้เบื้องต้นเกี่่ยวกับศาสนา และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 หน้า 1-2 44.16 นาที  
ตารางสรุปลักษณะสำคัญของแต่ละศาสนา หน้า 3 32.41 นาที  
พุทธประวัติ 1 หน้า 4 22.33 นาที  
พุทธประวัติ 2 หน้า 4-7 41.31 นาที  
สังเวชนียสถาน และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 และ 3 หน้า 7-9 17.44 นาที  
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1 หน้า 9 13.27 นาที  
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 4 และ 5 หน้า 9-11 45.55 นาที  
หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1 หน้า 12-14 41.17 นาที  
หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 หน้า 14-16 39.26 นาที  
หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3 หน้า 16-20 46.00 นาที  
การบริหารจิต การเจริญปัญญา พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต หน้า 21-22 16.21 นาที  
หน้าที่ชาวพุทธ ศาสนพิธี สรุปบทสวดมนต์ และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 6 หน้า 23-29 49.21 นาที  
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หน้า 30-33 48.00 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 7 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หน้า 33 9.04 นาที  
ศาสนาคริสต์ หน้า 34-37 46.48 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 8 ศาสนาคริสต์ หน้า 37-38 20.15 นาที  
ศาสนาอิสลาม หน้า 39-41 38.17 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 9 ศาสนาอิสลาม หน้า 41-42 24.37 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 10 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กาถูกผิด หน้า 45 14.06 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 11 ติวสอบประวัติและความสำคัญของศาสนาต่างๆ หน้า 46 18.08 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 12 ติวสอบหลักธรรมค้ำจุนโลก หน้า 47-48 37.30 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 13 ติวสอบพุทธสาวกและชาดก 1 หน้า 49 21.43 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 13 ติวสอบพุทธสาวกและชาดก 2 หน้า 49 20.11 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 14 ติวสอบชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข หน้า 50 19.50 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 15 ติวสอบจิตสงบ พบความสุข หน้า 51 15.53 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 16 ติวสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี หน้า 51-52 17.02 นาที  
พลเมืองดี 1 หน้า 53-57 59.01 นาที  
พลเมืองดี 2 หน้า 58 5.43 นาที  
พลเมืองดี 3 หน้า 59-60 34.13 นาที  
พลเมืองดี 4 และแบบฝึกหัดที่ 17 หน้า 61-64 40.42 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 18 หน้า 65 19.54 นาที  
แบบฝึกหัดที่ 19-20 หน้า 66-67 23.51 นาที  
การเมืองการปกครองไทย 1 หน้า 68 16.39 นาที  
การเมืองการปกครองไทย 2 การบริหารราชการแผ่นดินไทย หน้า 68-70 23.06 นาที  
การเมืองการปกครองไทย 3 ฝ่ายนิติบัญญัติ หน้า 70-76 53.39 นาที  
การเมืองการปกครองไทย 4 การเลือกตั้ง พรรคการเมือง หน้า 76-78 25.00 นาที  
การเมืองการปกครองไทย 5 ฝ่ายบริหาร หน้า 78-79 12.21 นาที  
การเมืองการปกครองไทย 6 ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หน้า 80-82 24.35 นาที  
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 21 และ 22 หน้า 82-83 12.47 นาที  
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 23 หน้า 84-85 25.50 นาที  
กฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน หน้า 86-91 55.16 นาที  
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 24-25 หน้า 92-93 21.08 นาที  
ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน : เฉลยแบบฝึกหัด 26-27 9.03 นาที  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ หน้า 95-97 44.30 นาที  
ระบบเศรษฐกิจ หน้า 98-99 18.00 นาที  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หน้า 100-103 38.41 นาที  
หน่วยทางเศรษฐกิจ หน้า 103-105 31.43 นาที  
การบริโภค หน้า 106-108 21.55 นาที  
เฉลยแบบฝึกหัด 31-32-33-34 หน้า 109-110 13.31 นาที  
ระบบการแลกเปลี่ยน และเฉลยแบบฝึกหัด 35 หน้า 111-113 28.08 นาที  
การเงิน ระบบสินเชื่อ หน้า 114-119 45.07 นาที  
สถาบันการเงิน หน้า 119-122 41.53 นาที  
สหกรณ์ หน้า 122-124 24.50 นาที  
เฉลยแบบฝึกหัด 36-37 หน้า 125-126 12.51 นาที  
การคลัง : เศรษฐกิจภาครัฐบาล หน้า 127-128 48.33 นาที  
เฉลยแบบฝึกหัด 38-39 หน้า 128-129 11.27 นาที  
กลไกราคา หน้า 132-133 53.19 นาที  
ปัญหาเศรษฐกิจ หน้า 133-134 39.09 นาที  
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ หน้า 134-135 43.22 นาที  
เฉลยแบบฝึกหัด 40 ติวสอบผู้ผลิต ผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากร ป.6 22.43 นาที  
เฉลยแบบฝึกหัด 41 ติวสอบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ป.6 28.28 นาที  
BS2111 สารบัญ.pdf
BS2111 ติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 1 download.pdf
BS2111 ใบรองปก.pdf
ขั้นตอน 1
ให้น้องๆ ดูคอร์ส รายละเอียดคอร์ส ราคาคอร์ส หรือโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์หรือใบโบรชัวร์

ขั้นตอน 2
น้องๆ สามารถดาวน์โหลด ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์สังคม อ.เบียร์ ได้ในเว็บไซต์ หรือตัดออกจากหลังใบโบรชัวร์
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบนำชำระเงิน

ขั้นตอน 3
เมื่อเลือกคอร์สได้แล้วกรอกรายละเอียดลงใน “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” โดย 1 ใบระบุได้ 1 คอร์สเท่านั้น

ขั้นตอน 4
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีดังต่อไปนี้หรือในใบนำชำระคอร์สเรียนเท่านั้น
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 613-2-19240-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
  ธ. กรุงเทพ 855-001885-0 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามพารากอน
  ธ. กรุงไทย 981-6-68567-1 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
  ธ. ไทยพาณิชย์ 405-277321-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
ขั้นตอน 4.1
ถ้าชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
 • ให้นำ “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” ไปเป็นข้อมูลให้พนักงานธนาคาร เพื่อน้องๆ ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีจะชำระผ่านธนาคารใดให้กาเครื่องหมาย / ไปหน้าเลขที่บัญชีนั้น
 • เมื่อชำระค่าคอร์สเสร็จพนักงานธนาคารจะให้ใบนำชำระและใบฝากเงินคืนกลับมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.2
ถ้าชำระผ่านตู้ ATM ใช้บัญชีโดยจดจากหน้าเว็บไซต์หรือในใบนำชำระคอร์สเรียน โอนเงินเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.3
ถ้าชำระผ่าน App ของธนาคารในมือถือหรือเวบไซต์ธนาคารเมื่อชำระเสร็จให้เก็บรูปหน้าจอที่โอนเงินเสร็จแล้วไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอน 5
นำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบนำชำระคอร์สเรียน สแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ใบ ส่งมาที่
Email : beersocialonline@gmail.com หรือ
Line ID : beersocialonline

ขั้นตอน 6
เข้าไปแจ้งการโอนเงินในเวบไซต์
 • คลิก แจ้งการโอนเงิน ที่ไอคอนคอร์สที่สมัครกรอกรายละเอียดแล้วส่ง
 • คลิก ยืนยันข้อมูล อย่าลืมยืนยันข้อมูลนะคะ
 • ***การกรอกที่อยู่ ทีมงานอาจารย์เบียร์จะส่งหนังสือให้สำหรับคอร์สที่ได้รับหนังสือ น้องๆ ต้องกรอก ชื่อผู้รับ เบอร์โทรผู้รับ ที่อยู่ต้องมี เลขที่บ้าน ถนน ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ครบถ้วนนะจ๊ะ เพราะส่วนใหญ่จะส่งผ่านขนส่ง Kerry Express ที่ไปส่งให้ถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ โดยชื่อผู้รับกับผู้ซื้อคอร์สอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ให้ระบุใส่ชื่อผู้รับลงไปในที่อยู่จัดส่งข้อมูลด้วย เพราะบริษัทขนส่งจะโทรหาผู้รับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นขั้นตอน 7
รอรับ Email การลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และหนังสือใน 2-5 วันทำการ

ขั้นตอน 8
น้องๆ ที่ใจร้อนอยากเรียนเร็วๆ จะมีชีท 2 คาบแรกให้ดาวน์โหลดก่อนเพื่อเรียนรอหนังสือจ้า

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • ชอบเรียนกับครูพี่เบีย์คะเรียนแล้วไม่เครียดสอนเนื้อหาเข้าใจ
  ด.ญ.พิมพ์พิการ์ พรหมสุวรรณ์

 • เนื้อหาเรื่องวันสำคัญของพระพุทธศาสนาหายไปครับ ช่วยเเก้ไขหน่อยครับ เเต่โดยรวมถือว่าสอนดีครับ
  กันตภณ จิตสม